Księga przychodów oraz rozchodów. Kiedy używać?

Księga przychodów i rozchodów. Kiedy stosować?

Księga przychodów oraz rozchodów to sposób rozliczania się z urzędem skarbowym w zakresie podatków przez właściciela firmy.

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić da sięefektywnąbieżącą ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów oraz wydatków ponoszonych przez firmę. Cieszy się ona wielkimzaufaniem, ponieważ jest to najłatwiejszy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Do rejestru przychodów i rozchodów wprowadza się pozycje takie jak przychody, zakupione towary handlowe oraz materiały podstawowe, poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością, a także koszty prac badawczo-rozwojowych.


Księga przychodów oraz rozchodów nie uwzględnia informacji w kwestii zaliczek na poczet dostawy albo sprzedaży towarów i wykonania usługi. Z księgowego punktu widzenia nie jest to bowiem wciąż ani przychód, ani tym bardziej koszt jego uzyskania. Nie wprowadza się do niej również kosztów inwestycji jeszcze w czasie jej przebiegu. Prawidłowy moment na wprowadzenietakichinformacji pojawia się dopiero po zakończeniu inwestycji w formie odpisu amortyzacyjnego. Rejestr przychodów i rozchodów nie zawierateżdanychw kwestii obrotu opakowaniami zwrotnymi. Są one wydawane za kaucją i jako takie nie stanowią przychodu. KPiR nie zawieratakżeinformacjiw kwestii jednorazowej pomocy na rozpoczęcie prowadzenia firmy. Do takich dotacji należą m.in. te otrzymywaneze środków unijnych .