Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten obowiązek?

Prowadzenie KPIR – kogo dotyczy ten obowiązek?

Młodziprzedsiębiorcy mogą dociekać czym właściwie jest KPIR ?

Najprościej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej firmyi kosztów ich osiągnięcia. Powinniśmy więc w niej odznaczaćwszystkiezrobione zakupy, sprzedane towary albo usługi, a także koszty związane z prowadzeniem działalności.Szczegóły dotyczące prowadzenia KPiR figurują w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Wymóg prowadzenia KPIR: 

W oparciu o art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą, są zobligowane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, lub księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przekraczają równowartości 2 000 000 EUR w PLN, mają możliwość prowadzenia ułatwionej księgowości na podstawie KPiR.

Nie licząc powyższej grupy,wymógprowadzenia KPiR mają:

-Armatorzy, określeni na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Wykonujący działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrzekły się prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby zajmujące się działami produkcji rolnej, jeślizasygnalizujązamiar prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący firmę badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie obejmuje?:

-Uiszczających podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Wykonującychwyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,tylko w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego wyzbycia sięskładowych majątkowych (po likwidacjifirmy prowadzonej samodzielnietudzież otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną tudzież wystąpieniem z takiej spółki)

Zdarzają siętakże sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z wymogu prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest osiągalne w przypadkach uzasadnionych wyjątkowymiokolicznościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR, szczególnie takimi jak:

-Wykonywanie określonych typów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek i stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić go z obowiązkuprowadzenia KPIR. Wyżej wspomniany wniosek powinno się złożyć co najmniej na trzydzieści dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie powinno być stosowane. W chwili rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstaniaobowiązkuprowadzenia księgi w okresie trwania roku podatkowego, wniosek o zwolnienie powinien zostać złożony w czasie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub zaistnienia obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie